ENERPRO, s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť založená v roku 2008 vedúcim odboru projektovania a inžinieringu vo Východoslovenskej energetike, a.s. Spoločnosť sa zaoberá prípravou projektovej dokumentácie pre vedenia, elektrické stanice, rozvodne, trafostanice, prípojky a realizáciou stavieb v elektroenergetike na všetkých napäťových úrovniach.

Oblasti pôsobenia:

  • Príprava projektovej dokumentácie – štúdie, dokumentácie pre územné a stavebné konanie, realizačné dokumentácie
  • Inžiniering – zabezpečovanie územných rozhodnutí a stavebných povolení, vysporiadanie pozemkov dotknutých stavbou
  • Projekt manažment – vedenie stavieb
  • Zastupovanie investora (zákazníka) vo vzťahu voči energetickej spoločnosti
  • Komplexná príprava stavieb v elektroenergetike
  • Projektová príprava a projektový manažment v sieťach NN, VN a VVN